OWS

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ( zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów      sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez FF Systems Sp. z o.o. z siedziba w Radomiu przy ulicy  Marii Fołtyn 2c, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

2. OWS stanowi integralna część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez FF Systems Sp. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.

3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie FF Systems sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.ffsystems.pl

4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych ( ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie maja pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

 

§2

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają:

 

1. Sprzedający – FF Systems Sp. z o.o. Ul. Marii Fołtyn 2c, 26-600 Radom NIP: 948-25-02-413 REGON 141369606

2. Kupujący- kontrahent sprzedawcy zawierający z nim umowę kupna-sprzedaży na podstawie OWS

3. Termin płatności- dzień, w którym płatność staje się wymagalna.

4. Towar-rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a kupującym.

5. Zamówienie- oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, zawierająca, co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

6. Potwierdzenie - pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 

§3

Zawieranie umów

 

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, ulotkach reklamowych i innych publikacjach-, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet, jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego maja jedynie charakter informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego maja charakter podglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie.

2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

a.  Oznaczenie Kupującego w tym NIP lub jego odpowiednik

b.  Wskazanie numeru oferty, jeśli dotyczy

c.  Szczegółowe oznaczenie rodzaju i ilości zamawianych

d.  TowarówTermin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru

3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego ( w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, ze Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże

4. Sprzedającego a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.Sprzedający może nie zrealizować zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §3 ust. 2 OWS.

5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Anulowaniu nie podlegają wymiary niestandardowe produkowane na specjalne życzenie Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji- nie większymi niż wartość zamówienia.

6. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad w oryginalnym opakowaniu.

7. Transport zwracanego towaru odbywa się w całości na koszt Kupującego.

8. Jeżeli brak spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyżej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, ograniczenia w dostawie energii, embargo oraz wszelkiego rodzaju niezawinione przez Sprzedającego przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające realizację zamówienia, powodujące przedłużenie terminu dostawy o czas trwania tej przeszkody.

 

§4

 

1. W przypadku odmiennych ustaleń pomiędzy stronami cena towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto ( bez podatku VAT)

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty cennika bez konieczności każdorazowego uprzedniego informowania o tym fakcie Kupującego.

4. W momencie wejścia w życie nowego CENNIKA traci ważność Cennik poprzednio obowiązujący, chyba, ze strony uzgodniły inaczej w indywidualnej umowie potwierdzonej na piśmie. Nowy Cennik obowiązuje Kupującego w odniesieniu do Towarów objętych zamówieniami złożonymi nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie nowego Cennika.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przyjętej w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia w przypadku nagłego wzrostu cen aluminium lub stali o więcej niż 10% w stosunku do ceny tych materiałów z dnia poprzedzenia transakcji.

 

§5

 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedanych towarów w terminie wskazanym na fakturze.

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.

3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądanie przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych już zamówień.

4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych do realizacji następnych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

5. Jeśli Strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

7. W przypadku, gdy saldo rozliczeń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym przekroczy ustalona kwotę ( ustalony limit kredytowy), dla dokonywania dalszych zakupów Kupujący zobowiązuje się ustanowić na rzecz Sprzedawcy uzgodnione zabezpieczenie lub będzie dokonywał zakupów za gotówkę.

 

§6

 

1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.

2. Terminy dostaw wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

3. Jeśli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru, jednak nie więcej niż 50 zł netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze

4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczanego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki oraz ilość i asortyment dostarczonego towaru.

5. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie Towaru w transporcie, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, a w szczególności nie złoży reklamacji bezpośrednio u przewoźnika.

 

§7

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do momentu pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

 

§8

Reklamacje i gwarancja

 

1. Na  towar sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne mogą być Kupującego wobec Sprzedającego mogą być dochodzone w terminie 24 miesięcy od dnia wystawienia Kupującemu faktury przez Sprzedającego.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zostaje wyłączona.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Towar lub jego elementy, które noszą znamiona nieprawidłowego zamontowania lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub znamiona uszkodzeń mechanicznych nie podlegają gwarancji

4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłek, nie później niż w ciągu 24h od daty odbioru towaru przez Kupującego.

Podstawą przyjęcia zgłoszenie jest Spisanie Protokołu Reklamacyjnego ( w obecności kierowcy) zawierającego datę dostawy, numer dowodu dostawy, dane przewoźnika i kierowcy, jak również nazwę i ilość towaru oraz opis niezgodności. Brak ww. dokumentu i zapisów może być powodem nie przyjęcia reklamacji.

5. Zwrot Towarów wadliwych w celu ich wymiany na wolne od wad następuje w terminie i na warunkach uzgadnianych każdorazowo ze Sprzedawcą

 

§9

 

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

 

§10

 

1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 roku nr94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

3. Nie zapoznanie się Kupującego z OWS FF Systems Sp. z o.o. nie zwalnia Kupującego z ich obowiązywania.

4. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01 października 2018r.

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.